^Back To Top
Get Adobe Flash player

Радно време

Предшколска установа ради 11 часова дневно и то сваког радног дана од 5,30 до 16,30 часова. И ове године, вртићи "Цицибан" и "Невена" ће радити и у смени од 11,00 часова до 22,00 часа, због формирања поподневних (11-о часовних вртићких група). Радно време је подешено према потребама родитеља.

И родитељи се питају

Сарадња са породицом

Упознавање и информација родитеља о животу и раду деце у Установи један је од битних задатака васпитног особља, а са циљем да се омогући деци правилан психофизички и психосоцијални развој.
Сарадња ће се остварити кроз неколико нивоа:
- Свакодневни контакти са родитељима приликом довођења и одвођења деце (информативни ниво сарадње) одвијаће се у складу са захтевима професије. информативни садржаји, писаног карактера, биће изложени на паноима за родитеље (васпитно образовни рад месечни или недељни, савети, препоруке, разна обавештења из живота групе тима дечји радови, фотографије, упознавање родитеља са новом литературом за децу и сл.).
- У зависности од интересовања родитеља, актуелних потреба и карактеристика нивоа деце, биће реализован едукативни ниво сарадње. Ови садржаји ће се рализовати кроз предавања и дискусије.
- Током године, , одржаће се родитељски састанци( најмање два). На њима ће се родитељи упознати са организацијом живота и рада у групи, у вртићу, са програмом васпитно образовног рада. Родитељски састанци, са мањом групом родитеља одржаће се по потреби и на иницијативу васпитача – медицинска сестра и родитеља. Овакви видови састанака везани су за летовања, зимовање, прославе, актуелне проблеме у групи и слично. На нивоу Установе формиран је Савет родитеља који обухвата Савет родитеља пет радних јединица. Делатност им је саветодавна. Они предлажу мере за осигурање квалитета и унапређење васпитно-образовног рада, доношење одлука за зимовање и летовање деце и слично.

Учешће родитеља у васпитно-образовном раду групе или вртића реализоваће се кроз
- уређење простора за боравак деце (соба, двориште)
- доношење природног, амбалажног и отпадног материјала за рад деце;
- израда средстава, играчака, костима;
- заједничке активности типа излети, приредбе, посете ЗОО врту и слично.

Copyright © 2013. Предшколска установа "Перка Вићентијевић" Rights Reserved.